K. Rkle Sab Ne Cietu Statuss Krimin Lproces

ISBN 13: 9783639745221

Cietu Statuss Krimin Lproces

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei Goodreads )
 
9783639745221: Cietu Statuss Krimin Lproces
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 
Reseña del editor:

Cietušā statuss kriminālprocesā ir aktuāla tēma mūsdienu sabiedrībā, jo pašreizējais noziedzības līmenis Eiropas Savienībā joprojām ir nemainīgi augsts, tādējādi aizskarot plašu indivīdu loku - noziedzīgo nodarījumu upurus. Jēdziens „cietušais" nav saistīts tikai ar noziedzību kopumā, bet arī ar pārkāpumiem, kas nav vērtējami kā noziedzīgi nodarījumi, jo ikdienā ikvienam no mums pastāv risks kļūt par upuri. Grāmatas pirmajā daļā tiek analizēti tiesību akti, juridiskā literatūra un tiesas spriedumi par cietušā jēdziena izpratni, cietušā tiesību vispārīgajiem principiem, cietušā statusu pirmstiesas procesā un tiesvedībā, kā arī tiek plašāk izpētīta cietušā speciālā procesuālā aizsardzība. Grāmatas otrajā daļā tiek veikts statistikas datu apkopojums un novērtēts pastāvošais noziedzības līmenis Eiropas Savienībā, kā arī izveidota aptauja par cietušā statusu kriminālprocesā. Grāmatas autore izvirza uz secinājumiem balstītus priekšlikumus, kuru ieviešana pašlaik esošajā tiesiskajā regulējumā uzlabotu un pilnveidotu kriminālprocesa virzību, kā rezultātā tiktu aizsargātas cietušās personas tiesības un intereses.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Versand: EUR 5,83
Von Vereinigtes Königreich nach USA

Versandziele, Kosten & Dauer

In den Warenkorb

Beste Suchergebnisse bei AbeBooks

1.

K. Rkle Sab Ne
Verlag: Omniscriptum Gmbh & Co. Kg. 2014-06-25 (2014)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu paperback Anzahl: > 20
Anbieter
Blackwell's
(Oxford, OX, Vereinigtes Königreich)
Bewertung

Buchbeschreibung Omniscriptum Gmbh & Co. Kg. 2014-06-25, 2014. paperback. Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 40,87
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 5,83
Von Vereinigtes Königreich nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

2.

K. Rkle Sab Ne
Verlag: GlobeEdit (2017)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Paperback Anzahl: 10
Print-on-Demand
Anbieter
Ria Christie Collections
(Uxbridge, Vereinigtes Königreich)
Bewertung

Buchbeschreibung GlobeEdit, 2017. Paperback. Zustand: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2017; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Bestandsnummer des Verkäufers ria9783639745221_lsuk

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 49,18
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 4,52
Von Vereinigtes Königreich nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

3.

Karkle, Sabine
Verlag: Globeedit (2014)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Anzahl: > 20
Print-on-Demand
Anbieter
Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich)
Bewertung

Buchbeschreibung Globeedit, 2014. PAP. Zustand: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers LQ-9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 49,46
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 5,84
Von Vereinigtes Königreich nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

4.

Karkle, Sabine
Verlag: Globeedit (2014)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Anzahl: > 20
Print-on-Demand
Anbieter
Paperbackshop-US
(Wood Dale, IL, USA)
Bewertung

Buchbeschreibung Globeedit, 2014. PAP. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers LQ-9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 58,58
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: Gratis
Innerhalb USA
Versandziele, Kosten & Dauer

5.

Sabine Karkle
Verlag: Globeedit Jul 2014 (2014)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
Anbieter
Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Deutschland)
Bewertung

Buchbeschreibung Globeedit Jul 2014, 2014. Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Cietu statuss krimin lproces ir aktu la t ma m sdienu sabiedr b , jo pa reiz jais noziedz bas l menis Eiropas Savien b joproj m ir nemain gi augsts, t d j di aizskarot pla u indiv du loku noziedz go nodar jumu upurus. J dziens cietu ais nav saist ts tikai ar noziedz bu kopum , bet ar ar p rk pumiem, kas nav v rt jami k noziedz gi nodar jumi, jo ikdien ikvienam no mums past v risks k t par upuri. Gr matas pirmaj da tiek analiz ti ties bu akti, juridisk literat ra un tiesas spriedumi par cietu j dziena izpratni, cietu ties bu visp r gajiem principiem, cietu statusu pirmstiesas proces un tiesved b , k ar tiek pla k izp t ta cietu speci l procesu l aizsardz ba. Gr matas otraj da tiek veikts statistikas datu apkopojums un nov rt ts past vo ais noziedz bas l menis Eiropas Savien b , k ar izveidota aptauja par cietu statusu krimin lproces . Gr matas autore izvirza uz secin jumiem balst tus priek likumus, kuru ievie ana pa laik eso aj tiesiskaj regul jum uzlabotu un pilnveidotu krimin lprocesa virz bu, k rezult t tiktu aizsarg tas cietu s personas ties bas un intereses. 104 pp. Lettisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 49,90
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 17,13
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

6.

Sabine Karkle
Verlag: Globeedit Jul 2014 (2014)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
Anbieter
BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
(Bergisch Gladbach, Deutschland)
Bewertung

Buchbeschreibung Globeedit Jul 2014, 2014. Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Cietu statuss krimin lproces ir aktu la t ma m sdienu sabiedr b , jo pa reiz jais noziedz bas l menis Eiropas Savien b joproj m ir nemain gi augsts, t d j di aizskarot pla u indiv du loku noziedz go nodar jumu upurus. J dziens cietu ais nav saist ts tikai ar noziedz bu kopum , bet ar ar p rk pumiem, kas nav v rt jami k noziedz gi nodar jumi, jo ikdien ikvienam no mums past v risks k t par upuri. Gr matas pirmaj da tiek analiz ti ties bu akti, juridisk literat ra un tiesas spriedumi par cietu j dziena izpratni, cietu ties bu visp r gajiem principiem, cietu statusu pirmstiesas proces un tiesved b , k ar tiek pla k izp t ta cietu speci l procesu l aizsardz ba. Gr matas otraj da tiek veikts statistikas datu apkopojums un nov rt ts past vo ais noziedz bas l menis Eiropas Savien b , k ar izveidota aptauja par cietu statusu krimin lproces . Gr matas autore izvirza uz secin jumiem balst tus priek likumus, kuru ievie ana pa laik eso aj tiesiskaj regul jum uzlabotu un pilnveidotu krimin lprocesa virz bu, k rezult t tiktu aizsarg tas cietu s personas ties bas un intereses. 104 pp. Lettisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 49,90
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 17,13
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

7.

K Rkle Sab Ne
Verlag: GlobeEdit, United States (2014)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Paperback Anzahl: 1
Anbieter
The Book Depository EURO
(London, Vereinigtes Königreich)
Bewertung

Buchbeschreibung GlobeEdit, United States, 2014. Paperback. Zustand: New. Language: Latvian . Brand New Book. Cietu statuss krimin lproces ir aktu la t ma m sdienu sabiedr b, jo pa reiz jais noziedz bas l menis Eiropas Savien b joproj m ir nemain gi augsts, t d j di aizskarot pla u indiv du loku - noziedz go nodar jumu upurus. J dziens cietu ais nav saist ts tikai ar noziedz bu kopum, bet ar ar p rk pumiem, kas nav v rt jami k noziedz gi nodar jumi, jo ikdien ikvienam no mums past v risks k t par upuri. Gr matas pirmaj da tiek analiz ti ties bu akti, juridisk literat ra un tiesas spriedumi par cietu j dziena izpratni, cietu ties bu visp r gajiem principiem, cietu statusu pirmstiesas proces un tiesved b, k ar tiek pla k izp t ta cietu speci l procesu l aizsardz ba. Gr matas otraj da tiek veikts statistikas datu apkopojums un nov rt ts past vo ais noziedz bas l menis Eiropas Savien b, k ar izveidota aptauja par cietu statusu krimin lproces . Gr matas autore izvirza uz secin jumiem balst tus priek likumus, kuru ievie ana pa laik eso aj tiesiskaj regul jum uzlabotu un pilnveidotu krimin lprocesa virz bu, k rezult t tiktu aizsarg tas cietu s personas ties bas un intereses. Bestandsnummer des Verkäufers KNV9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 74,86
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 3,50
Von Vereinigtes Königreich nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

8.

Sabine Karkle
Verlag: Globeedit Apr 2018 (2018)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
Print-on-Demand
Anbieter
AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Deutschland)
Bewertung

Buchbeschreibung Globeedit Apr 2018, 2018. Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Cietusa statuss kriminalprocesa ir aktuala t ma musdienu sabiedriba, jo pasreiz jais noziedzibas limenis Eiropas Savieniba joprojam ir nemainigi augsts, tad jadi aizskarot plasu individu loku - noziedzigo nodarijumu upurus. J dziens 'cietusais' nav saistits tikai ar noziedzibu kopuma, bet ari ar parkapumiem, kas nav v rt jami ka noziedzigi nodarijumi, jo ikdiena ikvienam no mums pastav risks k ut par upuri. Gramatas pirmaja da a tiek analiz ti tiesibu akti, juridiska literatura un tiesas spriedumi par cietusa j dziena izpratni, cietusa tiesibu visparigajiem principiem, cietusa statusu pirmstiesas procesa un tiesvediba, ka ari tiek plasak izp tita cietusa speciala procesuala aizsardziba. Gramatas otraja da a tiek veikts statistikas datu apkopojums un nov rt ts pastavosais noziedzibas limenis Eiropas Savieniba, ka ari izveidota aptauja par cietusa statusu kriminalprocesa. Gramatas autore izvirza uz secinajumiem balstitus priekslikumus, kuru ieviesana paslaik esosaja tiesiskaja regul juma uzlabotu un pilnveidotu kriminalprocesa virzibu, ka rezultata tiktu aizsargatas cietusas personas tiesibas un intereses. 104 pp. Lettisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 49,90
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 34,50
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

9.

K. Rkle Sab Ne
Verlag: GlobeEdit (2014)
ISBN 10: 3639745221 ISBN 13: 9783639745221
Neu Softcover Anzahl: > 20
Anbieter
Bewertung

Buchbeschreibung GlobeEdit, 2014. Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers I-9783639745221

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 85,13
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 1,81
Innerhalb USA
Versandziele, Kosten & Dauer