ISBN 10: 0981682049 / ISBN 13: 9780981682044
Gebraucht / Anzahl: 0
Bei weiteren Verkäufern erhältlich
Alle  Exemplare dieses Buches anzeigen

Über dieses Buch

Leider ist dieses Exemplar nicht mehr verfügbar. Wir haben Ihnen weitere Exemplare dieses Titels unten aufgelistet.

Beschreibung:

This Book is in Good Condition. Clean Copy With Light Amount of Wear. 100% Guaranteed. Buchnummer des Verkäufers

Über diesen Titel:

Bewertung (bereitgestellt von Goodreads):
0 durchschnittlich
(0 Bewertungen)

Inhaltsangabe: Jest na ?wiecie takie Miasto - Pa?stwo, w którym w?adza Jego g?owy nie zamyka si? jedynie w ramach Jego terytorium i tam, gdzie po-siada swe placówki dyplomatyczne, lecz rozpo?ciera si? na ca?y niemal?e ziemski glob. Jest takie miejsce na ?wiecie, które cho? najmniejsze, to po-siada ponad miliardow? rzesz? ludzi, czuj?c? si? z ni? szczególnie zwi?za-nych dzi?ki tradycji oraz wyznawanej wiary. Jest takie miejsce otoczone siedmioma wzgórzami, a mianowicie: na zachodzie - Kapitol, na pó?nocy Kwiryna? i Wiminal, na wschodzie Eskwilin i Celius, na po?udniowym za-chodzie za? Awentyn, a w ?rodku Palatyn1, dok?d przybywaj? pielgrzymi z czterech stron ?wiata, po to, by je z pietyzmem nawiedzi? i cho? na chwi-l? zobaczy? i us?ysze? pewnego cz?owieka ubranego w biel. Jest bowiem taki cz?owiek na tej ziemi, którego obecna pozycja, jak? posiada, nie jest wynikiem czy to jego pochodzenia z wysokiego rodu, czy te? zamo?no?ci portfela lub dokonanego przewrotu politycznego. Szczególna, duchowawi?? ??czy go z poprzednikami. A nazywa si? j? sukcesj? apostolsk?. Jest to wi?? tak silna, ?e dzi?ki niej osoby piastuj?ce w niej najwy?szy urz?d czyni? to nieprzerwanie ju? blisko 2000 lat. Ta wi?? sprawi?a t? ci?g?o?? w?adzy, która jest nieporównanie trwalsza ani?eli w przypadku którejkol-wiek ze znanych w historii dynastii kiedykolwiek sprawuj?cych w?adz? monarsz? w Europie i na ?wiecie. To dzi?ki temu cz?owiekowi niejednokrotnie wszystkie drogi wiel-kich rzesz pielgrzymów, jak to mia?o miejsce w staro?ytno?ci, znów zmie-rzaj? do Rzymu, by ujrze? pewnego cz?owieka, który ma sw? siedzib? ?za spi?ow? bram?". Czy tylko ujrze?? Nie tylko ujrze?, (cho? to pierwsze przesz?o ju? do powiedzenia, ?e jak kto? twierdzi, ?e by? w Rzymie, a nie widzia? szczególnego obywatela tego miasta, to tak naprawd? w nim nigdy nie by?. Jedynie nawiedzi? histori?, dziedzictwo staro?ytnego ludu, senatu,konsuli i cesarzy wiecznego miasta; podobnie jak niektórzy nawiedzaj? Aleksandri?, Jerozolim?, Memfis, Ateny, Pompeje czy Persepolis), by do-tkn?? cho?by odrobin? z up?ywaj?cej historii, ale nie zaczerpnie si? nic z ducha tego miejsca, jakie ono posiada. A to ósme wzgórze, s?siaduj?ce z wiecznym miastem niew?tpliwie go posiada dzi?ki ludziom mieszkaj?-cym na nim. Nierzadko wystarczy t? posta? zobaczy? z daleka i pos?ucha? jego s?ów, by móc zrozumie? i ponad dwutysi?czn? histori?, i uchwyci? równie? chwil? obecn?, tak przebogat? w ró?ne wydarzenia. Ludzie przy-bywaj?cy na to wzgórze chc? przede wszystkim spotka? si? i pos?ucha? s?ów tego? cz?owieka, by dzi?ki Jego s?owu i przyk?adowi ?ycia, móc od-nowionym dalej prowadzi? ?ycie i?cie ludzkie i chrze?cija?skie, powró-ciwszy stamt?d do swoich domostw. Dzi?ki temu monarsze w tym wiecz-nym mie?cie t?tni ?ycie. B?d?c w nim i przechodz?c pielgrzymim szlakiem jego ulicami, placami, nawiedzaj?c jego zabytki, a zw?aszcza spotykaj?cmieszkaj?cych tam ludzi, ma si? wra?enie, i? rzeczywi?cie jest ono wiecz-ne nie tylko z nazwy i jest si? pewnym, ?e b?dzie ono wieczne a? do ko?ca istnienia tego ?wiata. Wydaje si? niektórym, ?e wraz z Jego znikni?ciem, zniknie ten ?wiat, w którym ?yjemy, poruszamy si? i jeste?my. Jak zwie si? to miejsce i kim?e jest ów cz?owiek, stoj?cy na Jego czele, bez którego, je?li cho?by na chwil? go opu?ci?, to jakby samoistnie zamiera?o ono samo i jego najbli?sza okolica i ludzie w nim mieszkaj?cy? Tym miejscem jest Watykan. Zapraszamy do zakupu :))

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Bibliografische Details

Zustand: Used

Beste Suchergebnisse bei AbeBooks

1.

ANDRZEJ SOCHAJ
Verlag: DOROTA SILAJ PUBLISHING (2008)
ISBN 10: 0981682049 ISBN 13: 9780981682044
Gebraucht Hardcover Anzahl: 1
Anbieter
Books Express
(Portsmouth, NH, USA)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung DOROTA SILAJ PUBLISHING, 2008. Hardcover. Buchzustand: Good. Ships with Tracking Number! INTERNATIONAL WORLDWIDE Shipping available. May not contain Access Codes or Supplements. Buy with confidence, excellent customer service!. Buchnummer des Verkäufers 0981682049

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 125,71
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: Gratis
Innerhalb USA
Versandziele, Kosten & Dauer

2.

ANDRZEJ SOCHAJ
Verlag: DOROTA SILAJ PUBLISHING (2008)
ISBN 10: 0981682049 ISBN 13: 9780981682044
Neu Hardcover Anzahl: 1
Anbieter
Ergodebooks
(RICHMOND, TX, USA)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung DOROTA SILAJ PUBLISHING, 2008. Hardcover. Buchzustand: New. Buchnummer des Verkäufers DADAX0981682049

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Neu kaufen
EUR 724,82
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 3,59
Innerhalb USA
Versandziele, Kosten & Dauer

3.

SOCHAJ, ANDRZEJ
Verlag: DOROTA SILAJ PUBLISHING (2008)
ISBN 10: 0981682049 ISBN 13: 9780981682044
Neu Hardcover Anzahl: 1
Anbieter
Irish Booksellers
(Rumford, ME, USA)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung DOROTA SILAJ PUBLISHING, 2008. Hardcover. Buchzustand: New. book. Buchnummer des Verkäufers 981682049

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Neu kaufen
EUR 863,86
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: Gratis
Innerhalb USA
Versandziele, Kosten & Dauer

4.

SOCHAJ, ANDRZEJ
Verlag: DOROTA SILAJ PUBLISHING (2008)
ISBN 10: 0981682049 ISBN 13: 9780981682044
Neu Hardcover Anzahl: 1
Anbieter
Irish Booksellers
(Rumford, ME, USA)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung DOROTA SILAJ PUBLISHING, 2008. Hardcover. Buchzustand: New. book. Buchnummer des Verkäufers 0981682049

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Neu kaufen
EUR 863,86
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: Gratis
Innerhalb USA
Versandziele, Kosten & Dauer